Recent content by gahe

  1. G

    làm sao để biết mình bị chăn rau ạ ?

    Nói thẳng ra và cho next đi em, để sau nó đỡ phiền e
Top