Tìm lại một bài viết của thầy

Hôm trước thầy đăng bài về sự yếu đuối thảo mai của một thằng đàn ông dưới sự kiểm soát của mẹ nó, bài viết đó có ảnh thằng học sinh lớn hơn mẹ nó nhưng vẫn để bả phải che ô cho. Bài đó thật sự rất hay và tâm đắc, nhưng giờ bài đó trên face thầy bị report mất rồi, mong thầy có thể post lại bài viết đó lên forum.
 
Top