What's new

Latest posts

Latest profile posts

Hi bạn
Mình đọc bài của bạn và thấy giống đến 90% câu chuyện của mình, mình cũng là nữ. Mình cũng đã tư vấn với thầy mà vẫn chưa thoát ra được mớ hỗn độn này. Nếu có thể mình có thể ib nói chuyện với bạn được không
Công bằng là sự dối trá !
no one
no one
Tùy theo định nghĩa của bạn về công bằng :)
Top