What's new

Latest posts

Latest profile posts

Hãy hít thở sâu để cân bằng trạng thái trước khi quyết định một việc gì đó !
Nhớ kỹ, ngươi hành động thì ít nhất còn có khả năng, nếu ngươi không dám làm gì thì không có chút khả năng.
mỗi ngày, tử thần đều chực chờ mang chúng ta đi, hãy sống chánh niệm, hãy nâng level bản thân để hạn chế rủi ro
Top