What's new

Latest posts

Latest profile posts

Hãy hít thở sâu để cân bằng trạng thái trước khi quyết định một việc gì đó !
Nhớ kỹ, ngươi hành động thì ít nhất còn có khả năng, nếu ngươi không dám làm gì thì không có chút khả năng.
Top