What's new

Latest profile posts

Công bằng là sự dối trá !
no one
no one
Tùy theo định nghĩa của bạn về công bằng :)
Hãy hít thở sâu để cân bằng trạng thái trước khi quyết định một việc gì đó !
Top